Univerzita KomenskéhoSlovensko

Späť
Sporte dieťaťu na štúdiumuž od3 090/mesiac

O univerzite

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Život v meste

Univerzita Komenského sa nachádza v hlavnom meste v Bratislave, kde majú študenti bohaté možnosti na voľnočasové aktivity mimo univerzity. Tým, že sa Bratislava radí medzi menšie hlavné mestá, je veľmi jednoduché presúvať sa medzi mestskými časťami. V historickom centre aj mimo neho nájdu študenti všetko, čo potrebujú pre štúdium aj voľný čas.

Ubytovanie

Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK. UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Samostatne svojim študentom poskytujú ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. V Martine poskytuje ubytovanie študentom Jesseniovej lekárskej fakulty UK tamojší internát.

* S uvedenou výškou mesačného vkladu môže klient nasporiť potrebnú sumu na financovanie nákladov spojených so štúdiom na konkrétnej univerzite, napr. ubytovanie, stravu, dopravu a pod., za 1 školský rok (bez zohľadnenia výšky školného). Suma je vypočítaná pri predpokladanom období sporenia 17 rokov (prípadne navolenom v predchádzajúcom kroku) a pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. Vo výpočte je zohľadnená 2 % ročná inflácia a suma úrokov pred jej znížením o daň z úrokov. Výsledná suma má iba informatívny a približný charakter.